PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W TEORII I W PRAKTYCE

Termin szkolenia12.11.2020
Forma szkoleniaszkolenie online
Godzina rozpoczęcia szkolenia9:00
Czas trwania szkolenia5 godzin
Koszt uczestnictwa netto
Koszt uczestnictwa brutto (w tym 23% VAT)
590,00 zł
725,70,70 zł
Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować
Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.
Cena obejmuje:
materiały szkoleniowe przesłane przed szkoleniem,
certyfikat ukończenie szkolenia przesłany po szkoleniu

AGENDA:

08:30 – logowanie uczestników

09:00  –  10:30       Część I szkolenia

10:30  –  10:45       przerwa (15 min.)

10:45  –  12:15       Część II szkolenia

12:15  –  12:30       przerwa (15 min.)

12:30  –  14:00       Część III szkolenia

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ TUTAJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

OPIS SZKOLENIA:

Od 2021 r. już niemal każdy pracodawca będzie zobowiązany do wdrożenia przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (z wyjątkami określonymi w ustawie). Dotyczy to również jednostek należących do sektora finansów publicznych. Wcześniejsze przygotowanie harmonogramu działań pozwoli na dopełnienie wszystkich nałożonych przez ustawę obowiązków i zachowanie właściwych terminów.

PPK to program angażujący pracodawców, pracowników oraz państwo. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Jak wdrażać PPK? W jakich terminach należy przystąpić do stosowania ustawy, podpisać przewidziane ustawą umowy? Jak naliczać, dokonywać potrąceń i wpłacać składki oraz stosować przepisy prawa podatkowego? Jakie obowiązki administracyjne nałożone zostały na podmioty zatrudniające? To ogólne zagadnienia, szczegółowo omawiane na szkoleniu.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i pracowników sektora prywatnego i publicznego. Omawia ich prawa i obowiązki. Adresatami szkolenia są pracodawcy, pracownicy działów kadrowych, płacowych i księgowi oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniami PPK.

OSOBY PROWADZĄCE:

Anna Król-Błażejewska: Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Agata Waśkiewicz: prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez okres aplikacji notarialnej oraz prowadzenia własnej kancelarii notarialnej zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie. Autorka publikacji z zakresu prawa obrotu nieruchomościami, planowania przestrzennego, postępowania administracyjnego i prawa pracy, między innymi w wydawnictwie C.H.Beck i Infor w czasopiśmie Gazeta Samorządu i Administracji.

I. PPK – główne założenia

1.Czym jest PPK ?

2. Konstrukcja programu: podmiot zatrudniający, państwo, osoba zatrudniona

3. Terminy stosowania ustawy o PPK

4. Przekazywanie wpłat do PPK – struktura składki

a. Pracodawca: wpłata podstawowa i dobrowolna wpłata dodatkowa

b. Państwo: wpłata powitalna i dopłata roczna – warunki uzyskania, przekazanie wpłaty

c. Pracownik: wpłata podstawowa i dobrowolna wpłata dodatkowa

5. Dokonywanie wpłat

6. Wynagrodzenie jako podstawa naliczania wpłaty do PPK

7. Kalkulacja wpłat dla uczestnika PPK

II. Obowiązki podmiotu zatrudniającego

1. Wybór instytucji finansowej (IF) – kryteria

2. Udział zakładowych organizacji związkowych w wyborze IF

3. Reprezentacja osób zatrudnionych

4. Umowa o zarządzanie PPK – elementy, postać i termin podpisania

5. Umowa o prowadzenie PPK – elementy, postać i terminy ogólne i przejściowe

6. Podpisanie umów przez podmioty zatrudniające należące do grupy kapitałowej

7. Niedotrzymanie terminu podpisania umów

8. Naliczanie i dokonywanie wpłat do PPK: obowiązywanie umowy, obliczanie, pobieranie, dokonanie wpłaty do PPK

9. Rozwiązania antykryzysowe

10. Zwolnienie z finansowania przez pracodawcę wpłat do PPK

11. Obowiązki informacyjne i administracyjne wobec pracownika i instytucji finansowej

12. Raportowanie do ZUS

III. Podmioty zwolnione z obowiązku stosowania ustawy

1. Prowadzenie pracowniczego programu emerytalnego (PPE)

2. Mikroprzedsiębiorca

3. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

IV. Osoba zatrudniona / uczestnik PPK

1. Zapisywanie pracownika uzależnione od wieku życia (autozapis, wniosek, brak możliwości)

2. Rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK

3. Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat

4. Automatyczne wznowienie wpłat po upływie 4 lat

5. Prywatny rachunek uczestnika PPK

6. Wycofanie środków w trakcie trwania oszczędzania

a. Wycofanie środków w szczególnych sytuacjach życiowych: poważne zachorowanie, wkład własny

b. Wycofanie środków w dowolnym momencie przed 60. rokiem życia – zasady dokonania wypłaty

c. Wypłata transferowa na inny rachunek PPK

7. Wypłata po 60. roku życia – najkorzystniejsza forma

8. Wnioski i deklaracje składane przez osobę zatrudnioną – rodzaje dokumentów, terminy i forma

V. Podział środków

1. Dziedziczenie, podział i wycofanie środków po śmierci uczestnika PPK

2. Podział i wycofanie środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

VI. Instytucja finansowa

1. Instytucja finansująca: doświadczenie, liczba funduszy, kapitał własny

2. Lista instytucji finansowych

3. Zasady lokowania środków przez instytucję finansową

4. Fundusze zdefiniowanej daty – FZD : część udziałowa, część dłużna – elementy i struktura

5. Polityka inwestycyjna FZD – zasada ograniczonego poziomu ryzyka w zależności od wieku uczestnika

6. Koszty zarządzania PPK – wysokość opłat

7. Nadzór nad funkcjonowaniem Instytucji finansującej – KNF

8. Obowiązki informacyjne IF

VII. Podatki w PPK

1. Wpłaty finansowane przez pracodawcę

a. Podatek od wpłat pracodawcy

b. Podstawa opodatkowania uczestnika PPK

c. Ulga w podatku dochodowym dla młodych do 26. roku życia a opodatkowanie wpłat

d. Wpłaty pracodawcy a wymiar składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

e. Koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy

2. Wpłata powitalna i dopłaty państwa a podatek i składki

3. Wpłaty finansowane przez pracownika potrącane z wynagrodzenia netto a opodatkowanie i składki

4. Wycofanie środków z PPK w trakcie trwania oszczędzania – status podatkowy

a. Wypłata środków z PPK na pokrycie wkładu własnego

b. Wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania

c. Wypłata transferowa środków z PPK

d. Zwrot środków z PPK przed 60. rokiem życia

e. Wypłata środków z PPK po 60. roku życia

5. Wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK lub rozwodu

a. Wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK

b. Wycofanie środków z PPK w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

VIII. Rozstrzyganie sporów

IX. Przepisy karne i sankcje wynikające z ustawy o PPK