Jeżeli rozpoczynasz proces inwestycyjny w budownictwie pamiętaj, że być może masz obowiązek uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zwaną powszechnie decyzją środowiskową jeszcze przed uzyskaniem pierwszej decyzji inwestycyjnej.

Dotyczy to decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia ba budowę, zgłoszenia budowy w przypadkach kiedy nie musisz uzyskać pozwolenia, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu itp.

Decyzja określa w jaki sposób musisz realizować przedsięwzięcie aby jak najmniej pogorszyło stan środowiska, między innymi: warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji lub użytkowania przedsięwzięcia; konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej; obowiązek unikania, ograniczania pewnych działań.

Ważne rozporządzenie

Ponieważ nie zawsze tak będzie, musisz wiedzieć jak zweryfikować czy planowane przez ciebie przedsięwzięcie wymaga uzyskania takiej decyzji.

W tym celu zaglądasz do 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przykłady

Przykładem przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko są:

 • strzępiarki złomu;
 • elektrownie jądrowe.

Przykładem przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko są:

elektrownie wodne;

 • instalacje do produkcji sprzętu kolejowego;
 • kanalizacja wód rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiająca ich wykorzystanie do celów żeglugowych.

Raport i karta informacyjna

Jeżeli okaże się, że twoje przedsięwzięcie zawsze znacząco oddziałuje na środowisko, do wniosku o wydanie decyzji, poza innymi dokumentami, dołączasz raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, albo kartę informacyjnąwnioskiem o ustalenie zakresu raportu przez organ. W tym drugim przypadku, organ wyda postanowienie o zawieszeniu postępowania, a procedura ulegnie wydłużeniu.

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do wniosku dołączasz  kartę informacyjną.

Raport i karta informacyjna stanowią dla organu źródło informacji o planowanym przedsięwzięciu.

Kto może pokrzyżować ci plany

Składając wniosek o wydanie decyzji środowiskowej inicjujesz postępowanie administracyjne. Jak zapewne wiesz, podobnie jak w innych postępowaniach, poza tobą biorą w nim udział inne osoby, które są stronami postępowania. Być może wyda ci się to dziwne, ale również te podmioty mogą odwołać się od decyzji środowiskowej wydanej w twojej sprawie. Dlatego warto wiedzieć kto może to zrobić.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

 • jesteś ty jako wnioskodawca;
 • podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Obszarem na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie jest:

 • teren na którym realizujesz inwestycję;
 • teren w odległości 100 m od tego terenu;
 • działki na których w wyniku realizacji i eksploatacji twojego przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
 • działki na których może dojść do ograniczenia zagospodarowania nieruchomości zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Do kogo składasz wniosek?

Do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawach, np.:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko takich jak drogi, linie elektroenergetyczne;
 • przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich.

Pozostałe wymienia art. 75 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Jeżeli tutaj nie znajdziesz inwestycji, którą planujesz, wówczas prawdopodobnie powinieneś złożyć wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Kup gotową decyzję

Może się okazać, że ktoś sprzedaje nieruchomość, na której planował inwestycję zgodną z twoimi planami. Być może to mało prawdopodobne, ale kupując od niego nieruchomość możesz też przejąć decyzję środowiskową którą on już uzyskał.

Aby do tego doszło musisz przejąć wszelkie warunki określone w decyzji środowiskowej uzyskanej przez twojego kontrahenta.

Niekorzystna decyzja środowiskowa – jak się ratować.

Może wydaje się to dziwne ale może okazać się, że decyzja nie będzie dla ciebie korzystna. Dlatego musisz wiedzieć że od decyzji środowiskowej wydanej w twojej sprawie, na twój wniosek, możesz się odwołać.

Jeżeli składałeś wniosek o wydanie decyzji do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, wówczas za jego pośrednictwem składasz odwołanie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeżeli wniosek składałeś do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, odwołanie kierujesz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Podsumowanie

Reasumując warto podkreślić, że kiedy ocenisz już sytuację planistyczną i prawną nieruchomości na której zamierzasz realizować inwestycję, oceń jakie decyzje musisz uzyskać przed rozpoczęciem budowy. Zacznij jednak od ustalenia czy nie musisz przypadkiem uzyskać decyzji środowiskowej.

Lernum

Agata Waśkiewicz