Jedną z decyzji jakie musisz uzyskać, żeby zrealizować inwestycję, jest decyzja o lokalizacji zjazdu. Żeby upewnić się o tym do kogo złożyć wniosek musisz zajrzeć do ustawy o drogach publicznych.

Organ wydający decyzję

Jak się okazuje, wniosek o wydanie decyzji musisz złożyć do właściwego zarządcy drogi. W zależności od tego, z jaką drogą graniczy nieruchomość, na której planujesz inwestycję będzie to:

– Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku drogi krajowej;

– zarząd województwa w przypadku drogi wojewódzkiej;

– zarząd powiatu w przypadku drogi powiatowej;

– wójt, burmistrz, prezydent miasta w przypadku drogi gminnej.

Podobnie jak w innych postępowaniach, decyzję powinieneś otrzymać bezzwłocznie, jeżeli sprawa nie budzi wątpliwości, a w innych przypadkach otrzymasz decyzję w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Projekt zjazdu ustalasz z zarządca drogi (organy wymienione wyżej).

Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony ale w ciągu 3 lat od kiedy decyzja stała się ostateczna musisz wybudować zjazd. W przeciwnym wypadku decyzja wygaśnie i będziesz musiał ponownie wystąpić z wnioskiem.

Odmowa wydania decyzji. Co wtedy?

Niestety zarządca drogi może odmówić wydania decyzji z uwagi na wymogi wynikające z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

Organ rozważając czy może ci wydać decyzję o lokalizacji zjazdu, będzie brał pod uwagę zasadę bezpieczeństwa w ruchu na drogach publicznych.

W związku z tym, może się okazać, że decyzji o planowanym przez ciebie zjeździe z drogi nie dostaniesz.

Odwołanie

Od decyzji o lokalizacji zjazdu możesz się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeżeli decyzję wydał Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zamiast odwołania składasz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jeżeli czytałeś wpis o decyzji środowiskowej, wiesz już jak istotne jest ustalenie stron w postępowaniu dotyczącym twojej sprawy. Każda strona, nie tylko ty jako wnioskodawca, może odwołać się od wydanej decyzji.

Dobra wiadomość

W przeciwieństwie do postępowań o wydanie innych decyzji inwestycyjnych, w przypadku postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji zjazdu, sądy uznały, że stonką postępowania w przedmiocie zgody na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej jest wyłącznie właściciel, który złożył wniosek o wydanie zgody n a wykonanie zjazdu.

Oznacza to, że nikt nie „zablokuje” korzystnej dla ciebie decyzji o lokalizacji zjazdu.

Agata Waśkiewicz