Co możecie zrobić kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego psuje szyki

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest obowiązkowe. Może jednak poważnie przeszkodzić Waszym planom związanym z inwestowaniem w nieruchomości.

Istnieją oczywiście przepisy wprowadzające wyjątki od tej zasady jako przykład można wymienić chociażby przepisy o ochronie byłych hitlerowskich obozów zagłady, które nakazują sporządzenie planu dla obszaru Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej albo przepisy zgodnie z którymi cmentarze mogą być zakładane czy rozszerzane wyłącznie na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego co oznacza, że jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Każdy kto ma prawo do terenu znajdującego się w granicach planu, a także ten kto zamierza korzystać z takiego terenu, zmuszony jest do stosowania się do postanowień planu.

Miejscowy plan reguluje przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego  i określa sposób zagospodarowania i warunków zabudowy. Każdy ma prawo wglądu do planu i sprawdzenia jakie jest przeznaczenie danego terenu.

Może dojść do sytuacji, w której miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego udaremnia realizację planowanej inwestycji. Może okazać się, że nowy plan wprowadził inne funkcje terenu lub inne warunki zabudowy. W efekcie może dojść do ograniczenia uprawnień właścicielskich.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może wprowadzić zakaz zabudowy na terenie na którym planowana była inwestycja albo przewidywać takie warunki zabudowy i zagospodarowania, które udaremnią w efekcie realizację planowanej inwestycji.

Co można wtedy zrobić?

W takim przypadku właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może oczywiście wnieść skargę do sądu na uchwałę powołującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wydaje się ,że również dzierżawca nieruchomości czy inna osoba posiadająca nieruchomość może wystąpić ze skargą do sądu.

A jak wygląda sytuacja sąsiadów?

 W orzecznictwie przyjmuje się, że również właściciele nieruchomości położonych poza obszarem objętym planem ale leżących w sąsiedztwie może kwestionować ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana planu

Innym rozwiązaniem, w przypadku gdy postanowienia planu są niepomyślne dla inwestora, można złożyć wniosek o zmianę planu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmienia się w takim samym trybie, w jakim jest uchwalany.

Po złożeniu wniosku podejmowana jest uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a następnie odbywa się dalsza procedura planistyczna  i na końcu podejmowana jest uchwała o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Niestety przepisy nie nakładają obowiązku rozpatrzenia wniosku o zmianę miejscowego planu.

Warto pamiętać, że po sporządzeniu projektu planu – czyli jeszcze przed ustaleniem jego ostatecznego kształtu, projekt jest wykładany publicznie i wtedy rozpoczyna się czas na zgłaszanie uwag i wniosków do planu.

LERNUM

Agata Waśkiewicz