Pierwszy etap procesu inwestycyjnego w budownictwie –ocena przydatności nieruchomości dla zamierzonej inwestycji

Można wyróżnić kilka etapów procesu inwestycyjnego w budownictwie. Żadnego z nich nie da się pominąć i każdy z nich ma istotne znaczenie dla realizacji inwestycji. Pierwszy etap jest niezwykle istotny i nie sposób ten etap przecenić. testujemy Proces inwestycyjny należy rozpocząć od oceny stanu prawnego i sytuacji planistycznej Więcej…

Likwidacja odwrotnego obciążenia i wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

Od 1 listopada 2019 r. nastąpiła likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych. W jego miejsce dla niektórych podatników będzie obowiązywał mechanizm podzielonej płatności (MPP lub split payment). Wraz z likwidacją odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych, zmieni się nie tylko ich sposób rozliczania. Wprowadzone zostały sankcje za ich naruszenie, zniesiono obowiązek Więcej…

Elementarz nieruchomości

Ustalenie stanu prawnego nieruchomości jest podstawą bezpieczeństwa obrotu. Jak wynika z definicji zawartej w kodeksie cywilnym, nieruchomości dzielimy na: nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe i nieruchomości lokalowe. Nieruchomości gruntowe są to części powierzchni ziemskiej wydzielone za pomocą granic, które mogą być naturalne, ale przeważanie spotyka Więcej…

Co możecie zrobić kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego psuje szyki

Co możecie zrobić kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego psuje szyki Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest obowiązkowe. Może jednak poważnie przeszkodzić Waszym planom związanym z inwestowaniem w nieruchomości. Istnieją oczywiście przepisy wprowadzające wyjątki od tej zasady jako przykład można wymienić chociażby Więcej…

Zmiana sposobu użytkowania wynajmowanego lokalu bez zgłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania wynajmowanego lokalu bez zgłoszenia W razie zmiany sposobu użytkowania lokalu bez wymaganego zgłoszenia, organ nadzoru budowlanego, w drodze postanowienia wstrzymuje jego użytkowanie i nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana sposobu użytkowania to w szczególności: Więcej…