BDO – NOWE OBOWIĄZKI REJESTRACJI, EWIDENCJI, TRANSPORTU I SPRAWOZDAWCZOŚCI DLA PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA
SZCZEGÓŁY
Miejsce szkolenie ŁÓDŹ
Termin szkolenie 18.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia 9:00
Czas trwania szkolenia 5 godzin
Koszt uczestnictwa netto
Koszt uczestnictwa brutto (w tym 23% VAT)
590,00 zł
725,70 zł
Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować
Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, certyfikat ukończenie szkolenia

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ TUTAJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

OPIS SZKOLENIA:

Program szkolenia stanowi wykładnię wiedzy na temat działalności elektronicznej bazy odpadowej BDO. Na szkoleniu zostaną omówione poszczególne moduły bazy z uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych działów. Uczestnicy dowiedzą się, czy zakres prowadzonej przez nich działalności wymusza rejestrację do BDO, czy też podlegają zwolnieniu z rejestracji i ewidencji odpadowej. Podczas prezentacji prelegent przejdzie do praktycznych ćwiczeń pracy w elektronicznej bazie BDO tzw. „pracy na żywym organizmie”. Uczestnicy będą mogli obserwować poszczególne etapy tworzenia Karty Przekazania Odpadów oraz Karty Ewidencji Odpadów. Zostanie przedstawiony przykład karty „odrzuconej” i dokonanie korekty takiej karty. Wygenerowany zostanie z BDO dokument dla Transportującego odpady tzw. „Potwierdzenie wygenerowane” w razie kontroli na drodze.

CEL SZKOLENIA:

 • Przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnych informacji na temat prowadzenia bazy BDO w zakresie rejestru, transportu, ewidencji i sprawozdawczości.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności samodzielnego sporządzania Karty Przekazania Odpadów (KPO), Karty Ewidencji Odpadów (KEO); dokonywanie samodzielnych korekt KPO odrzuconych i wprowadzanie takich Kart do ewidencji.
 • Przedstawienie „instrukcji pierwszej rejestracji” dla Podmiotów, które nie dokonały jeszcze rejestracji w BDO – zasady wypełniania wniosku rejestracyjnego, przeprowadzenie 1 logowania, utworzenie profilu zaufanego, przypisanie konta podmiotu do użytkownika, utworzenie nowych miejsc prowadzenia działalności.

 DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

 • Przedstawiciele wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska jako wytwórcy odpadów.
 • Podmioty wprowadzające opakowania, produkty w opakowaniach, odpady niebezpieczne, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, prowadzący stacje demontażu.
 • Podmioty posiadające decyzje środowiskowe na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, transport odpadów.
 • Firmy zajmujące się recyklingiem i odbiorem odpadów komunalnych.
 • Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.
 • Punkty nieprofesjonalnych zbiórek odpadów, np. apteki.
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i działającą od 01.01.2020 r. bazą BDO.

OSOBA PROWADZĄCA:

Zofia Klaszyńska – Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony expert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach:  emisja gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz: KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska.  Prowadząc własną firmę konsultingową na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady rejestracji podmiotów w BDO:
 • Podmioty zobowiązane/zwolnione do wpisu w BDO.
 • Wniosek rejestrowy/aktualizacyjny/o wykreślenie – sposób wypełniania i składania.
 • Numer rejestrowy – obowiązek umieszczenia numeru BDO na dokumentach.
 • Opłata rejestrowa/roczna – kto podlega/kto zwolniony; terminy wnoszenia opłat.
 1. Elektroniczna ewidencja odpadów:
 • Obowiązek prowadzenia/zwolnienia z ewidencji odpadowej.
 • Karta Przekazania Odpadów i Karta Przekazania Odpadów Komunalnych – zasady wystawiania, rejestracji i potwierdzenia.
 • Obowiązek sporządzania Karty Ewidencji Odpadów dla podmiotów odbierających odpady od osób fizycznych lub podmiotów zwolnionych z wpisu do BDO.
 • Jak ewidencjonować przekazanie odpadów osobom fizycznym?/wytwarzanie odpadów w wyniku świadczenia usług – budowlanych, serwisowych.
 • Statusy Karty Przekazania Odpadów: Planowana/Zatwierdzona/Potwierdzenie wygenerowane/Potwierdzenie przejęcia/Potwierdzenie transportu.
 • Potwierdzenie wygenerowane dla Transportującego – obowiązujący dokument dla Transportującego potwierdzający odbiór odpadów od podmiotu do wglądu organom kontrolującym na drodze.
 • Jak dokonać korekty Karty Odrzuconej w bazie BDO.
 • Zasady zakładania nowych Kart Ewidencji Odpadów (KEO).
 • Przedłużenie do 30 czerwca 2020 r. obowiązku rejestracji w BDO i sporządzania ewidencji odpadowej w wersji papierowej.
 • Prowadzenie ewidencji w czasie awarii systemu BDO.
 1. Sprawozdawczość w BDO:
 • Jakie sprawozdania środowiskowe znajdą się w BDO po 01.01.2020 r.?
 • Obowiązki Podmiotów wynikające z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych: obowiązki producentów, importerów, eksporterów opakowań i produktów w opakowaniach; opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku; opłata recyklingowa za wprowadzanie toreb foliowych.
 • Obowiązki podmiotów wprowadzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • Obowiązki podmiotów wprowadzających odpady niebezpieczne.
 1. Warsztat praktycznej obsługi bazy BDO:
 • Zasady logowania do systemu BDO.
 • Tworzenie profilu zaufanego dla użytkownika głównego.
 • Ustanowienia użytkowników systemu BDO: użytkownik główny/podrzędny.
 • Przypisanie użytkownika głównego/podrzędnego do podmiotu.
 • Tworzenie nowych miejsc prowadzenia działalności.
 • Wystawienie przykładowej Karty Przekazania Odpadów.
 • Potwierdzenie wygenerowane dla Transportującego Odpady – obowiązkowy dokument na drogę dla kierującego.
 • Korekta KPO odrzuconej/powód odrzucenia/czas na korektę.
 • Karta Wycofana – jak można wycofać kartę zatwierdzoną?.
 • Sporządzenie przykładowej Karty Ewidencji Odpadów.
 • Przykład sporządzenia ewidencji dla odpadów wytworzonych w ramach świadczenia usług.
 • Realizacja sporządzenia ewidencji dla podmiotów odbierających odpady od osób fizycznych lub podmiotów zwolnionych z wpisu do BDO.
 • Konstrukcja KPO w przypadku przewożenia odpadów z jednej lokalizacji firmy do drugiej lokalizacji tej samej firmy.